CHÍNH SÁCH
BẢO MẬT THÔNG TIN

Tại KENKO, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là
bảo vệ thông tin cá nhân và quyền lợi hợp
pháp của khách hàng